Echipa

ing. Dumitru Chiulan

General Manager

dumitruchiulan@chiulan.ro

Corina Borza

Architect

corina.borza@chiulan.ro

ing. dipl. Remus Rinciog

Technical Director

remus.rinciog@chiulan.ro

ing.dipl.Cristian Tuca

Field Director

cristian.tuca@chiulan.ro